پادشاهان ایران

داوری میان افراد صرف کند . از این رو از کار داوریکناره گرفت . به دنبال این اقدام دزدی و بی نظمی آغاز گردید . روئسای طوایف و قبایلماد دور هم گرد آمدند که چه کنیم که دیگر داوری چون دیوکس ( دیااکو ) بر ما داورینخواهد کرد و هر روز دزدان و غارتگران بر ما هجوم می آورند و از مجازات عمل نمیترسند ؛ پس از شوری که کردند به این نتیجه رسیدند که از دیوکس ( دیااکو ) بخواهندتا به عنوان شاه (((( قبلش خودم فکر کنم به عنوان قاضی مواجب بگیر البته این نظرخودمه چون عقلانی تره !!! شایدم یه راست به عنوان شاه ))) به آنها حکومت کند و جلواین دزدان و غارتگران را بگیرد پس به منزل وی رفته و تقاضایشان را با او در میانگذاردند . دیوکس هم که دقیقا همین انتظار را داشت گفت من برای قبول این کار چند شرطدارم که باید عملی کنید . اول اینکه برایم قصری بسازید و برایم سربازانی محیا سازیدتا از من حمایت و پاسداری کنند . این شروط را روسای قبایل قبول کردند و دیوکس ( دیااکو ) از این تاریخ به بعد شاه مادها شد . اولین اقدام شاه جدید فراهم آوردننگهبانانی برای خود و سپس ساختن پایتخت بود . وی برای این منظور همدان را که یونانیها اکباتانه میگویند جهت پایتخت برگزید . البته دیوکس ( دیااکو ) از قرار معلوم اینشهر را بنا نکرد زیرا این شهر در کتیبه تیگلات پلسر اول تخت عنوان امدانه ذکر شدهاست . اما پادشاه ماد بر جمعیت آن افزود ؛ نام هگمتانه به معنی جای اجتماع می باشدو ظاهرا بدان اشاره دارد که طوایف مادی که در گذشته پراکنده بودند ؛ به گونه ایمتراکم در آنجا جمع شدند . شهر جدید احتمالا از روی نمونه شهرهای جلگه ای بنا گردید . این شهر بر روی تپه ای ساخته شده و هفت دیوار تو در تو داشت که دیوارهای درونی بهترتیب مشرف بر دیوارهای بیرونی بودند ؛ بطوری که درونی ترین دیوار از بقیه دیوارهابلند تر بود . قصر پادشاه که خزاین او در آنجا نگهداری می شد ؛ درون هفتمین دیوارواقع شده بود . این دیوار کهدرونی ترین دیوار هفتگانه به شمار می رفت ؛ کنگره هایزرگون داشت و حال آنکه دیوارهای دیگر مانند برج بیروس نیمرود رنگهای روشن داشتند . این کنگره ها و بویژه رنگ های آن در نزد بابلیان نمادهای خورشید و ماه و سیاراتبودند اما در نزد مادها این گونه رنگ آمیزی صرفا وام گیری هنری بوده . دیوکس ( دیااکو ) ؛ در این کاخ مراسمی برای بار نیز مقرر می داشت که احتمالا به تقلید ازدستگاههای آشور بوده است . در این کاخ کسی نمی توانست با شاه روبرو شود و دادخواستها را پیامگذاران به شاه می دادند . بدین منظور این آیین تشریفات وضع شده بود تا بادشوار کردن دسترسی به پادشاه ترس و اخترام در دل مردم القا کنند (( ببینید ایندیوکس چه مخی بوده عقلش چقدر کار می کرده . ???? سال پیش واسه اینکه کاری کنه کهمردم علیهش قیام نکنند و هر کسی فکر نکنه که این تا دیروز آدم عادی بود امروز همهست نمی زاشت کسی ببینش که مردم فکر کنن این از اون آدم های مهمه و ما آدم عادیهستیم پس حرف اون درسته خدایی دمش گرم به این می گن مغزه متفکر )) . دیوکس ( دیااکو ) در مدت پنجاه و سه سال پادشاهی ( ??? - ??? ق . م ) فرصت آن را داشت که قبایل مادرا که تا آن زمان پراکنده بودند متحد سازد و به ملیت واحدی مبدل کند . اگر او هماندیااکویی نباشد که در کتیبه های آشوری از آن نام رفته لا اقل این خوش اقبالی راداشته که آشوریان به وی نپرداختند ( نجنگیدن ) زیرا سناخریب در جنگ بابل و ایلام ( سوزیانا ) آن قدر گرفتار بودند که دیگر مجال اندیشیدن به کوههای بلند و صعب العبورکردستان را نداشتند و تنها خطری که از جانب آشور ؛ مادها را تهدید می کرد ؛ اعزامنیروی آشوری یه اللیپی یعنی کرمانشاه کنونی بوده است . بقیه نقاط کشور همچنان درسکون و آرامش بود و خراجش را به صورتی منظم می پرداخت بطوری که آشوریان هیچ بهانهای برای مداخله نیافتند .

=========================

2 -
کیاکسار یاهوخشتره :

تاریخ تولد : 655 قبل از میلاد
تاریخ درگذشت : 585 قبل ازمیلاد

بیوگرافی : نام هووخشتره به صورتهای کیاکسار ، کیاکزار ، کواکسارس وسیاکزار نیز ظبط شده است ، وی پسر خشثریت بوده است .آغاز سلطنت رسمی هوخشتره پس ازسال 625 قبل از میلاد بوده است ، هوخشتره در همین سال به کین خواهی پدرش از آشور بهآنجا تاخت اما مورد مقاومت سکاها به فرماندهی مادیس که متحد آشور بودند ، واقعگردید ، سرانجام روزی هوخشتره و گروهی از مادها جمع زیادی از سکاها را به میهمانیدعوت کردند و چون همه را مست کردند ، همه ایشان را به قتل رساندند ، و بدینگونهمادها توانستند قدرت از دست رفته خود را باز یابند ، به روایت هرودوت هوخشترهتوانست سپاه را بر اساس نوع اسلحه به گروه هاای نیزه دار ، کماندار و سواره نظامتقسیم کند ، همین نظام بخشیدن به لشکریان توانست در جنگهای آینده ، کمک بزرگ وتعیین کننده ای برای او باشد آشور بانیپال حدود سال ??? ق . م درگذشت ؛ در ایامفرمانروایی جانشین او ساراکس ؛ بنوپلسنر ؛ جاکم بابل سربر افراشته و خود را شاهخواند . وی نخست علیه مهاجمان ناشناخته ای که از دهانه های دجله و فرات می آمدندلشکر کسید ؛ ولی بعلت ناتوانی بعدها مادی ها را به یاری خویش طلبید و در نتیجههوخشتره به او پیوست . نینوا در محاصره افتاد و هنگامی که پادشاه آشور مقاومت رابیهوده دید ؛ خرمنی از آتش برافروخت ؛ خود و خانواده اش را در آن افکند و به هلاکترساند . در نتیجه در سال ??? پیش از میلاد پایتخت آشور به اشغال سپاهیان دشمن درآمد و با خاک یکسان گردید و چنانکه از لوح استوانه بنونید پلسر ؛ حاکم بابل بر میآید دیگر شهر ها و معابدی که پلسر را یاری نکرده بودند به سرنوشت پایتخت آشورگرفتار آمدند . از این تاریخ مادها بر بخش بزرگی از آسیای غربی فرمانروایی یافتند . بنوکد نصر ( بخت النصر ) پسر و جانشین بنوید پلسر ؛ عقد اتحادی با آنها منعقد کرد وبا ؛؛ آمی تیس ؛؛ دختر هوخشتره ازدواج کرد ؛ در حالیکه بابلیان دشت ها را در تصرفخویش داشتند . مادها نیز از فرصت استفاده نموده تمامی سرزمین ایران را به تصرف خوددر آورده و بتدریج از یکطرف به ارمنستان و از طرف دیگر تا مرکز آسیای صغیریعنیکاپادوکیه پیش رفتند . فتح تمامی این مناطق برای مادها آسان تر بود ؛ زیرا کیمری ها ( سیمری ها ) و اسکیتها ( سکاها ) تمامی بلاد آباد و مناطق مذکور را غارت و ویرانکرده بودند و پیش از آمدن مادها مناطق فوق چنان دستخوش هرج و مرج و بی نظمی شده بودکه قدرت ایستادن در برابر مهاجمان خارجی را نداشت . پیشروی مادها در کنار رود هالیس ( قزل ایرماق کنونی ) که خود را با مملکت جنگجو و قدرتمند لیدی رودررو دیدند متوقفکردید . پادشاه لیدی در آن زمان آلیاتس نام داشت که از پادشاهان مقتدر آن زمانبشمار می رفت . البته جنگ میان لیدی و ماد شش سال طولکشید . و در این مدت هیچ یکاز طرفین بر دیگری پیروزی نیافت . در سال هفتم ؛ کسوفی پدید آمد که گویند تالسمیلتس فیلسوف یونانی آن را پیشگویی کرده بود ( ??? ق . م ) طرفین از این کسوفترسیدند و دست از جنگ کشیدند و پس از گفتگویی چند و میانجی گری پادشاه بابل بین دوطرف صلح برقرار شد و رودخانه هالیس ؛ مرز بین دو دولت تعیین شد . یکسال بعد ازانعقاد قرارداد با دولت لیدی هوخشتره در گذشت ( ??? ق . م ) او می بایست شخصیتی پرتوان و قدرتمند و همچنین سازماندهی برجسته بوده باشد ؛ زیرا ماد را که مغلوبآشوریان و سکاها بود ؛ به چنان پایگاهی رساند که بر هر دو دست یافته ؛ سکاها را ازقلمرو خود بیرون و نینوا را فتح کرد و نیمی از آسیای صغیر را به تصرف خود در آوردهرودوت می گوید که هوخشتره ؛ هسته های جداگانه ای از تیر اندازان و سواران را که درگذشته همه با هم می جنگیدند تشکیل داد . هوخشتره در سال 585 قبل از میلاد پس از صلحبا لیدی درگذشت.

=========================

3 -
فرورتیس ( فرااورت ) :

تاریخ درگذشت : 653 قبل از میلاد
محل دفن : به حدس کامرون در یکی ازگور دخمه های کنار جاده اصلی ایران - بابل نزدیک بیستون

بیوگرافی : پس ازدیوکس ( دیااکو ) پسرش فرورتیس که نام نیای خود را داشت به تخت پادشاهی نشست . اوبا پرداخت منظم خراج به دولت آشور که در آن هنگام آشور بانیپال پادشاه آن بود . سیاست پدر را که حفظ مناسب حسنه با آشور بود ادامه داد و نیز مانند پدر به فتح وجذب دیگر قبایل ماد که در فلات ایران مستقر شده بودند پرداخت . مادها در این راهولایت پارس را که با سکنه آن خویشاوند بودند متصرف شدند . آنها که با این پیروزیهاشجاع و دلیر شده بودند کوشیدند تا یوغ بندگی را از گردن خویش بردارند و در رسیدن بهاین هدف به آشور حمله بردند ؛ اما سپاهیان کار آزموده آشوری که سر انجام دولت ایلامرا مغلوب و مطیع کرده بودند و از انضباط شدیدی برخوردار بودند و نیز با جنگ افزاربزرگ می شدند ؛ برای مادهای مشهور و جسور ؛ بسیار خطرناک بشمار می رفتند . در نتیجهسعی مادها ثمر بخش نبوده و عاقبت در برابر دشمن شکست خوردند و فرورتیس ( فرااورت ) ؛ پس از بیست و دو سال پادشاهی به هلاکت رسید و بیشتر سپاهیانش نابود گردیدند . پساز کشته شدن فرورتیس ؛ هوخشتره ( کیاکسار ) که مدیری قابل و سرداری فاتح بود بهپادشاهی رسید . شکستی که به قیمت جان فرااورت ( فرورتیس ) تمام شده بود به او آموختسربازانی که روسای زمین دار جمع می کنند هرگز از عهده سپاهیان منظم بر نمی آیند ؛از این رو بر آن شد تا سپاهی از روی نمونه سپاه آشور تشکیل دهد ؛ پیادگانی که هر یکبه کمان و شمشیر و یک یا دو زوبین مسلح بودند و سوارانی که در سایه پرورش اسب که درمیان مادها رایج بود ؛ پیش از سواره نظام دشمن بودند . لشکریانی که به تیر و کمانمسلح بودند که در همه شرایط ؛ در حمله و عقب نشینی بسوی دشمن تیراندازی کنند .

=========================

4 -
آستییاگ یا ایخ توویگو :
تاریخ درگذشت : 550 قبل از میلاد

بیوگرافی : جانشینکیاکسار ( هوخشتره ) در مدت ?? سال سلطنت خود از یک طرف به سیاست جهانگشایی رادنبال کرده و از سوی دیگر به سر و سامان دادن وضع داخلی کشور پرداخت . او چون بنابه قرارداد صلحی که پدرش با پادشاه لیدی بسته بود نمی توانست به آسیای صغیر دستیابد سپاهیان خوذ را برای فتح بین النهرین و شمال سوریه گسیل داشت . حکومت آستییاگدر تاریخ ماد دوران اوج مادها را نشان میدهد . در زمان حکومت این پادشاه قلمرومادها در شرق به نواحی مرکزی فلات ایران در غرب به رود هالیس و در جنوب تا خلیجفارس گسترش یافته بود . آستییاگ در طول حکومت خود کوشش کرد تا از قدرت نامحدوداشراف بکتهد روی همین اصل با آنها به گونه ای خودکامه رفتار می کرد و در عین حالقدرت روحانیون ( مغ ها ) رو به فزونی می رفت . در چنین شرایطی قسمتی از اشراف مادبه رهبری یکی از خویشاوندان شاه و فرمانده ارتش به نام گارپاگا تماس هایی با شاهپارس یعنی کورش دوم برقرار کردند و به این ترتیب کورش علیه پادشاه ماد به پا خواست .سه سال پس از این قیام به سال ??? قبل از میلاد هنگامیکه آستییاگ به پارس لشکر میکشید ارتش تحت فرمان او علیه پادشاه ماد شوریده او را دستگیر کرده و به کورش تسلیمکردند این مطلب را یک تاریخ نگار بابلی گفته اما بنا بگفته هرودوت فقط قسمتی ازارتش ماد که جزو توطیه کنندگان نبودند بسختی با پارس ها جنگیدند و دیگران آشکارا بهآنها پیوستند . بهر حال کورش دوم پادشاه هخامنشی در این نبرد پیروز شده و دولتهخامنشی جایگزین مادها شده .

**
هخامنشیان **


1 -
کورش کبیر :

تاریخ تولد : 576 قبل از میلاد
تاریخ درگذشت : 529 قبل از میلاد
محلدفن : پاسارگاد - فارس
بیوگرافی : کوروش دوم، معروف به کوروش بزرگ، (??? - ???) شاه پارسی, به خاطر جنگجویی و بخشندگی اش شناخته شده است. کوروش نخستین شاه ایران وبنیان گذار دوره ی شاهنشاهی ایرانیان می باشد. واژه کوروش یعنی "خورشیدوار". کوریعنی "خورشید" و وش یعنی "مانند". پاسارگاد: «اى رهگذر هر که هستى و از هر کجا کهبیایى مى دانم سرانجام روزى بر این مکان گذر خواهى کرد. این منم، کوروش، شاه بزرگ،شاه چهارگوشه جهان، شاه سرزمین ها، برخاک اندکى که مرا در برگرفته رشک مبر، مرابگذار و بگذر.» تبار کوروش از جانب پدرش به پارس ها می رسد که برای چند نسل برانشان, در جنوب غربی ایران, حکومت کرده بودند. کوروش درباره خاندانش بر سنگ استوانه

/ 2 نظر / 62 بازدید
اسماعیل

خوبه که انسان از آینده کشورش خبر داشته باشد از اطلاعات خوبت متشکرم

علیرضا احسانی مقدم

منظورتون از گذشته کشورش خبر داشته باشه , درسته ؟