راهنمای کاهش مصرف برق

ساعات اوج مصرف (پیکسایی) : مهمترین راه کاهش هزینههای برق، کاهش مصارف ساعات اوج مصرف و انتقال آنها به ساعات کم‎‎باری یا ساعات عادی است. ضرایب بهای انرژی باتوجه به‎‎نوع کنتور(دو یا سه‎‎زمانه) در جدول زیر آورده شده است :

 

 

ساعات عادی

ساعات اوج‎‎بار

ساعات کم‎‎باری

(نیمه اول سال)

19-07

23-19

07-23

(نیمه دوم سال)

18-06

22-18

06-22

کنتور دوزمانه

1

1.8

1

کنتور سه‎‎زمانه

1

3.3

0.25

 

 

درصورت استفاده از کنتور سه‎‎زمانه (تعویض با کنتور قدیمی) هزینه انرژی‎‎ در ساعاتف کم‎‎باری، یک‎‎چهارم ساعات عادی و کمتر از یک‎‎سیزدهم ساعات اوج بار است. از این‎‎رو با انتقال مصارف ساعات اوج‎‎بار به ساعات کم‎‎باری، کاهش قابل ملاحظه‎‎‎‎ای از مجموع هزینههای برق میسر است.

اجرای برنامه‎‎های تعمیرات یا تعطیلات سالانه از 15 تیر تا 15 شهریور : در تابستان20% بهکل بهای قبض برق افزوده میشود. انجام تعمیرات و نیز منظورنمودن برنامه‎‎های تعطیلات سالانه در تابستان، هزینههای برقف گرانترف تابستان را کاهشمیدهد. همچنین درصورتی که مشترکین محترم، برنامه تعطیلات یا تعمیرات تابستانی خود را از 15 تیر تا 15 شهریور تنظیم و بهطور مکتوب اعلام نمایند، از 2% تخفیف در بهای انرژی ساعات غیر اوجبار 6ماهه دوم بهازای هر هفته تعطیلات در تابستان {و حداکثر تا 4 هفته} برخوردار میشوند. تخفیف محاسبه شده برای مشترکین صنعتی در سال 81 حدود 600میلیون ریال بودهاست.

 

       اصلاح اتصالات در حرکت بیبار یا کمبار موتورها : اگر نحوه فعالیت بهگونهایاست که موتورها مدت نسبتاً زیادی بهصورت بی‎‎بار و یا نیمهبار کار میکنند، بهتر است موتورها و بهویژه موتورهای بزرگ مجهز به کلید خودکار ستاره مثلث باشند. درصورتی که موتور کمتر از 50% توان نامی کار میکند، سیمپیچ آن بهصورت ستاره و در حالت بیشتر از50% توان نامی بهصورت مثلث بسته شود. زیرا توان راکتیوی که ماشینها در بار کم دریافت میکنند، در اتصال ستاره کمتر است. اگرچه از اقدامات اساسی در هنگام خرید موتورها ، محاسبه ظرفیت متناسب با میزان بار و بهمنظور بهرهبرداری کامل از ظرفیت نامی آنها میباشد، ولی برای الکتروموتورهای بزرگ موجود نیز میتوان با هزینهای اندک ، تلفات کمباری آنها را کاهش داد.

 

خازنگذاری و حذف ضریب‎‎زیان: جریمه ضریب‎‎زیان برای ضریب‎‎قدرتف کمتراز 0.9است.  {1- (ضریب قدرت/0.9) = ضریب زیان} این ضریب در بهای انرژی و دیماند ضرب‎‎میشود و حداکثر مبلغ جریمه بهازای هر کیلووارساعت 123.8ریال میباشد. با نصب خازن بهمیزان کافی، ضریب زیان منظور نمی‎‎شود. نصب خازن بهصورت موضعی بهویژه برای موتورهای بزرگ ، هم مزایای فنی متعدد (کاهش تلفات، افت ولتاژ، جریان هجومی خازنها ، درصد هارمونیک‎‎‎ها و ) هم نسبت به بانک خازنی حدود یک‎‎سوم هزینه کمتردارد.    درصورتی که خازنگذاری به‎‎شیوه مناسب و اقتصادی انجام شود، هزینه آن  پس از 4 تا 12 ماه برمی‎‎گردد. خازن موردنیاز برای ترانسفورماتورها حدود 10% توان نامی آنها میباشد. جدول ذیل ، میزان ظرفیت تقریبی خازن موردنیاز برای هر موتور را نشان می

/ 1 نظر / 104 بازدید
اسماعیل از گرگان

فکر کنم کارمند تدتره برق هستی یا آشپز چون در برق وآشپزی وبچه داری اطلاعات خوبی داری بهر حال متشکرم موفق باشی